Werkwijze

Na aanmelding volgt :

  • Intake gesprek met een coördinator
  • Toewijzing schuldhulpmaatje aan cliënt door coördinator
  • Schuldhulpmaatje maakt afspraak met cliënt
  • Opstarten en plan van aanpak maken met cliënt door Schuldhulpmaatje

Maatje kan voor ondersteuning bij een van de coördinatoren terecht of bij een maatje met  specifieke kennis op een bepaald terrein

Selectiecriteria

In een intakegesprek met de coördinator wordt getoetst of de cliënt aan de volgende criteria voldoet. Hij of zij :

  • heeft behoefte aan praktische en sociale ondersteuning;
  • is gemotiveerd om in samenwerking met een Schuldhulpmaatje een haalbare doelstelling na te streven;
  • heeft een niet al te grote of complexe hulpvraag;
  • wordt mogelijk ondersteund of wil ondersteund worden door professionele hulpverlening;
  • is in staat om gemaakte afspraken na te komen

Contra indicaties zijn het ontbreken van de hulpvraag, gebrek aan motivatie bij de cliënt, een te complexe hulpvraag in combinatie met de afwezigheid van andere hulpverlening (te denken valt . bijvoorbeeld aan verslavingsproblematiek en ernstige psychosociale problematiek) en illegaliteit.  In de laatste twee gevallen worden andere wegen bewandeld om de cliënt naar de professionele hulpverlening te begeleiden.